Politiek, bestuur en democratie


Hart voor Vrijheid vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn aan de burger.

Uitgangspunt is een transparante en betrouwbare overheid die dienend is aan het algemene en individuele belang. We willen daarom meer inspraak voor bewoners via bindende referenda met de mogelijkheid  besluiten terug te draaien. 

Hart voor Vrijheid zal met regelmaat openbaar reflecteren op besluiten. 

Deze snelle tijd vraagt om een politiek en bestuurlijk klimaat dat flexibel is om te kunnen reageren op de veranderende actualiteit, maar tegelijkertijd niet inboet op betrouwbaarheid. De gemeenschap moet ervan uit kunnen gaan dat bestuurders integere en onafhankelijke keuzes maken, met respect voor alle inwoners. Hart voor Vrijheid zal altijd in gesprek gaan met betrokkenen om op basis van deze bevindingen bestuurlijke besluiten te kunnen nemen. De haalbaarheid en meerwaarde van deze besluiten willen we tevens onderbouwd zien met feiten uit een planmatig en daadkrachtig onderzoek.


Hart voor Vrijheid gelooft in het zelfbestuur van mensen

Wanneer participerende en ondernemende inwoners goede initiatieven hebben om het leefklimaat in de buurt te verbeteren zal de gemeente daar ruimte en ondersteuning in bieden om dit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen goede buurtinitiatieven gehonoreerd worden.

Hart voor Vrijheid wil geen uitdijende regelcultuur maar door minder regelgeving en participatie worden de inwoners van Nederweert het hart van het beleid; ‘bottum up’ democratisering van Nederweert.


Professioneel gezag: de burger in zijn kracht.

Professionals, artsen, timmerlieden, onderwijzers etc.  hebben ooit voor dat vak gekozen uit liefde, betrokkenheid en passie. Zij willen dat vak naar beste kunnen en behoren uitoefenen. Maar deze professionals, die weten van de hoed en de rand, worden aan banden gelegd door een controlecultuur die schijnveiligheid biedt. Veel administratieve rompslomp wat ten koste gaat van de kwaliteit van het werk, werkplezier en wat geen meerwaarde heeft. Het wantrouwen regeert in plaats van het professioneel gezag. In deze regel en controle cultuur wil Hart voor Vrijheid een trendbreuk bewerkstelligen. Soms gaan er dingen fout en is ingrijpen noodzakelijk. Maar dat kan achteraf en met een helpende hand, wat meer oplevert dan een bestraffende maatregel   Overal waar dat kan moet controle vooraf verminderd worden en vervangen door een goede communicatie over de intenties van kaders en regelgeving, inclusief een meldpunt voor misstanden. Dit meldpunt moet snel en adequaat kunnen reageren en onderzoeken of meldingen gegrond zijn en vervolgens passend kunnen ondersteunen bij het oplossen van de misstand.


In alle programmapunten is de burger, en zijn professionele inzicht,  leidend.