Recht & veiligheid: proportionele inzet

Binnen onze regio hebben we helaas ook te maken met illegale activiteiten. Denk aan XTC-labs, hennepteelt, diefstal-op-bestelling etc. De bevolking kan gemobiliseerd worden om zorg te dragen voor hun eigen veiligheid door oplettend te zijn. In de communicatie hierover ligt een rol weggelegd voor de gemeente. Zij zal hierin helder moeten zijn, maar ook zeer bewust proportioneel. Hierin ligt een rol voor verenigingen en buurtraden. De gemeente zal in overleg met deze organisaties en politie gereedschappen aanreiken om thema’s aan te kaarten, online of op bijeenkomsten, om proactief handelen in gewenste banen te leiden, om de veiligheid  te borgen.

Hart voor Vrijheid wil een goede taakverdeling tussen de politie en BOA’s. Meer kwaliteit en preventie door meer inzet van wijkagenten en minder BOA’s. Wij vinden dat BOA’s die in dienst zijn een gedegen opleiding gevolgd dienen te hebben. Het recht op meningsuiting en demonstratie dient tot het uiterste te worden beschermd. De politie dient zodanig te worden ingezet dat demonstraties probleemloos verlopen. Hart voor Vrijheid acht het QR paspoort of 2G-beleid immoreel en burgerrechtelijk onacceptabel. Zij verzet zich tegen lockdowns en coronamaatregelen en pleit voor een deltaplan ventilatie en ionisatie van binnenruimtes.

  • burgerinitiatief mobiliseren
  • meer (wijk)agenten, minder BOA's
  • proportionele handhaving
  • QR paspoort of 2G immoreel

Veiligheid is een gevoelig gevoel